عربي
english
زندگی صالحان

زندگی صالحان زندگی حقیقی است....و  عبادت پروردگار ... همان زندگی است که بخاطرش آفریده شدی و خداوند تو را بوجود آورد..... چگونه زندگی طعم شیرین خواهد داشت وقتی که احساس می کنی دشمن خدا هستی...

از شهوتهایت پیروی می کنی... مرتکب کارهای حرام می شوی.... درحالیکه پروردگار آب و غذایت را روزیت می کند... آنگاه که بیمار می شوی شفایت می دهد....و او کسی است که تو را می میراند و زنده می کند... بلکه.... هیچ تاری از موهایت و ذره ای از وجود حرکت نمی کند مگر با اجازه ی او....کسی که در توبه و بازگشتش بسوی پروردگار صادق باشد مبدل به یکی از سربازان این دین خواهد شد که امر به معروف و نهی از منکر را از یاد نخواهد برد