عربي
english
بسوی روستای زیبایمان...

می خواهم شما را با خود به روستای زیبایمان ببرم،

در شبهای آرام بخشش در عمق صحراء!!

و زحمتهای امام مسجدمان در مسیر دعوت  با وجود اندک بودن زیارت دعوتگران،

الآن ساعت هفت و پس از نماز مغرب می باشد،

در مسجد پیر و جوان و حتی کودکان و کارگران جمع شده اند،

و زنان و پیرزنان پنجره های کوچک خانه را باز کرده اند تا خوب گوش فرا دهند!

به چه چیزی؟!

امام مسجدمان ضبط صوتی با خود آورد و نواری در آن قرار داد، سپس میکروفون را کنار ضبط گذاشت و دکمه ی ضبط را زد!

صدای دکتر محمد العریفی بود و سخنرانی ( مشتاقان بهشت)

همه ی مردم شنیدند، و نیز زنها در خانه هایشان گوش فرا دادند،

و پیر و جوان گریستند و اشک از دیده هایشان سرازیر شد...

یقین حاصل کردم:

کسی که جویای نیکی ها باشد هیچگاه راه آنرا گم نمی کند.