عربي
english
دکتر عریفی با 11 ملیون هوادار در تویتر رتبه ی 92 جهانی را به خود اختصاص داد

تعداد طرفداران دکتر عریفی در شبکه ی اجتماعی تویتر از مرز 11 ملیون هوادار گذشت تا همچنان ایشان صدر نشین شخصیت های جهان عرب در تویتر باشد

و بر اساس سنجش وب سایت “twittercounter رتبه 92 جهانی را به خود اختصاص دهد.