عربي
english
مقالات
قبر محل حوادث است، پیامبرمان صلی الله علیه و سلم از خبر داده است، تا خود را آماده سازیم، و وضعیت مردم در اثر حالت‌های گوناگونشان در دنیا متفاوت خواهد بود... رسول خدا صلی الله علیه و سلم احوال میت، بیرون آمدن روح، حضور فرشتگان، چگونه دروازه‌‌های بهشت به روی مؤمنین باز می‌شود و به روی غیر مؤمنان بسته می‌شود و... همۀ این موارد را با تفصیل بیان نموده است.
خاطرات
برایم نوشته بود: حتی یک روزم بدون گریه نمی‌گذرد... هر روز بارها به فکر خودکشی می‌افتم... دیگر زندگی‌ام برایم هیچ اهمیتی ندارد... هر ساعتش آروزی مرگ می‌کنم... کاش به دنیا نیامده بودم و هرگز این دنیا را نمی‌شناختم... آغاز کارم با یکی از معدود دوستانم بود...
سلف صالح
 در آغاز بعثت، پیامبر خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ در مکه به صورت پنهانی به اسلام دعوت می‌کرد و مسلمانان نیز دین خود را پنهان می‌داشتند... هنگامی که مسلمانان ۸۸ مرد شدند، ابوبکر صدیق ـ رضی الله عنه ـ اصرار نمود که پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ دعوت را علنی نماید... پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمود: «ای ابابکر... ما کم هستیم...»